Những người lao động làm việc tại Việt Nam cần phải xin cấp giấy phép lao động

 Những người lao động làm việc tại Việt Nam cần phải xin cấp giấy phép lao động

  Những người lao động làm việc tại Việt Nam cần phải xin cấp giấy phép lao động

- Thực hiện hợp đồng lao động;

- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

- Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế;

- Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

- Chào bán dịch vụ;

- Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

- Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuậ

  •   

 

Quảng Cáo

Lời bình nổi bật